ବ୍ରେସଲେଟ୍

  • 925 ରୂପା ଓଭାଲ୍ ଆକୃତି ଗା ark ବାଦାମୀ ପ୍ରାକୃତିକ ମଧୁର ଜଳ ମୋତି ବ୍ରେସଲେଟ୍ ସହିତ 14K ସୁନା ଧରାଯାଇଛି |

    925 ରୂପା ଓଭାଲ୍ ଆକୃତି ଗା ark ବାଦାମୀ ପ୍ରାକୃତିକ ମଧୁର ଜଳ ମୋତି ବ୍ରେସଲେଟ୍ ସହିତ 14K ସୁନା ଧରାଯାଇଛି |

    ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ମଧୁର ଜଳ ମୋତି ବ୍ରେସଲେଟର ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗା dark ବାଦାମୀ ମୋତି ସହିତ ଓଭାଲ୍, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଚକଚକିଆ |ସେହି ସମୟରେ, ମୋତିରେ ଥିବା ଫ୍ୟାଟି ଆଲକୋହଲଗୁଡିକ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ |ଚର୍ମ ଉପରେ ମୋତିର ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଏବଂ ଏହି ମୋତି ବ୍ରେସଲେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରେ ଯାହା ଦ୍ the ାରା ଶରୀରରେ ଆବର୍ଜନା ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡିକ ନିର୍ଗତ ହୋଇପାରିବ |ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ, ଆପଣ ...